SATS Finland Oy:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

Nämä ELIXIA-jäsenyyksiä koskevat yleiset sopimusehdot ("Ehdot") astuvat voimaan 25.5.2018.

1. Yleistä

1.1 Ehdot ovat osa ELIXIAn jäsensopimusta (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja ELIXIAn (myöhemmin ”ELIXIA”) välillä. Jäsensopimuksen lisäksi tiettyihin ELIXIAn palveluihin sekä tarjouksiin voi tulla sovellettavaksi yksittäiset erityisehdot. Nämä erityisehdot ovat saatavilla lähimmästä ELIXIA-keskuksesta sekä ELIXIAn Internet-sivuilla www.elixia.fi.

2. ELIXIA-jäsenyys

2.1 ELIXIAn palveluiden käyttäminen edellyttää ELIXIAn jäsenyyttä.

2.2. ELIXIAn jäseniksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt,

• jotka eivät ole velkaa ELIXIAlle ja

• joiden terveydentila hyvä.

2.3 Kohdasta 2.2. poiketen huoltaja voi kuitenkin solmia Jäsensopimuksen ELIXIAn kanssa (alaikäisen huollettavansa puolesta). Tällöin Jäsensopimuksen tehnyt huoltaja vastaa viime kädessä Jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista.

2.4 Jäsenen jäsenyys on voimassa Jäsensopimuksessa sovituin ehdoin joko toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen jäsenyys on voimassa vähintään Jäsensopimukseen kirjatun ns. sitoutumisajan. Sitoutumisajan päätyttyä jäsenyys jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei Jäsen erikseen päätä jäsenyyttä Ehtojen kohdan 7 mukaisesti.

2.5 Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei siten voi siirtää toiselle henkilölle.

2.6 Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella yhdessä tai useammassa ELIXIA-keskuksessa siten kuin Jäsensopimuksessa on tarkemmin sovittu sekä hyödyntää ELIXIAn kulloinkin tarjoamia muita harjoittelumahdollisuuksia ja palveluita. ELIXIAn kulloinkin voimassa olevat jäsenyysvaihtoehdot, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta www.elixia.fi.

2.7 Jäsentyyppiä muutettaessa Jäsen hyväksyy kirjallisesti aina uuden jäsenyystyypin mukaisen kuukausimaksun ja on velvollinen suorittamaan mahdollisen rahallisen erotuksen jäsenyystyypin muutoksesta lukien, myös niissä tilanteissa, joissa Jäsen on maksanut aiempaan jäsenyystyyppiin perustuvia maksuja etukäteen.

2.8 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, ettei ELIXIA voi aina taata osallistumispaikkaa Jäsenen valitsemalle liikuntatunnille, jos osanottajamäärää tai liikuntatunnille pääsyä on muutoin rajoitettu. Sama koskee myös muita ELIXIAn palveluja ja/tai tarjouksia, joihin pääsyä tai kohderyhmää on rajoitettu.

2.9 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että ELIXIA voi Jäsenen jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai liikuntakeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.

2.10 Päiväsopimuksen mukaan Jäsen voi arkipäivinä kirjautua keskukseen ennen klo 15.00 ja Jäsen voi osallistua ennen klo 15.00 alkaville ryhmäliikuntatunneille. Ryhmäliikuntatuntien varaukset tehdään normaalien varausrajoitusten puitteissa.

3. Jäsenmaksut

3.1 Jäsenen tai muun henkilön (esim. huoltaja), joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista, on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut (”Jäsenmaksu”) SATS Finland Oy:n kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

3.2 Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä määritellään ELIXIAn voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. ELIXIA laskuttaa jäsenyyttä etukäteislaskutuksena, niin että tulevan kuukauden harjoitusmaksu erääntyy edellisen kuun 20. päivä.

3.3 Jäsensopimukseen perustuvia Jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen Jäsensopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana tai toistaiseksi voimassa olevan mutta irtisanotun Jäsensopimuksen irtisanomisaikana, lukuun ottamatta tilanteita jossa Jäsenen alennukseen oikeuttava peruste lakkaa.

3.4 Jäsenen ei kuitenkaan tarvitse maksaa Jäsenmaksua siltä ajalta kun:

• jäsenyys on jäädytetty Ehtojen kohdan 6 mukaisesti; tai

• jäsenyys on lukittu

3.5 Jäsen vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävistä e-laskusopimuksista jolla mahdollistetaan ELIXIAn Jäsenmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset. Jäsen vastaa siitä, että Jäsenmaksut on maksettu eräpäivään mennessä.

3.6 Mikäli Jäsen laiminlyö Jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille Jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi ELIXIA voi periä Jäseneltä myöhästyneiden Jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

3.7 ELIXIA siirtää laiminlyötyjen Jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen Jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos Jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan ELIXIAlle, voi ELIXIA kohdistaa nämä suoritukset johonkin Jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan Jäsenmaksuun.

4. Jäsenen velvollisuudet

4.1 Jäsen tunnistautuu keskuksessa aina jäsenkortilla tai jäsenyys rannekkeella (myöhemmin ”jäsenkortti”).

4.2 Jäsen on velvollinen:

• tutustumaan ja noudattamaan ELIXIAn kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja järjestysääntöjä, jotka löytyvät ELIXIAn Internet-sivuilta www.elixia.fi sekä ELIXIA-keskuksista.

• ilmoittamaan ELIXIAlle, jos Jäsenen oikeus Jäsenmaksun alennukseen tai peruste muihin jäsenetuihin muuttuu. ELIXIA voi vaatia jäsentä esittämään voimassa olevan todistuksen tai muun selvityksen, jonka perusteella Jäsen on oikeutettu Jäsenmaksun alennukseen tai muihin erityisiin jäsenetuihin. Alennusoikeus tulee todistaa vuosittain.

• leimaamaan jäsenkorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan ELIXIA-keskukseen.

• todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.

• huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.

• viipymättä ilmoittamaan ELIXIAlle jäsentiedoissa (mukaan lukien yhteystiedot) tapahtuvista muutoksista.

4.3 Jäsen tiedostaa, että ELIXIA suhtautuu kielteisesti dopingiin ja huumausaineisiin. ELIXIA linjaa dopingin suorituskykyä kohottaviksi aineiksi yhdenmukaisesti World Anti-Doping Agencyn (WADA) kanssa. Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty ELIXIA-keskuksissa.

4.4 Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen ELIXIAn jäsenkortin. Jäsenkorttia käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Jäsenkortti on ELIXIAn omaisuutta ja se on henkilökohtainen. Jäsenkorttia ei siten saa siirtää tai lainata kenellekään. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenkorttia huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan, ettei kukaan muu voi käyttää korttia. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenkortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi ELIXIAan. Jäsenkortin kadottua tai vahingoittuessa ELIXIA lukitsee jäsenkortin ja toimittaa Jäsenelle uuden kortin. Uuden jäsenkortin toimittamisesta on Jäsenen maksettava ELIXIAlle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

5. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

5.1 Jäsensopimuksen allekirjoittamalla Jäsen hyväksyy sen, että ELIXIA voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista Jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinoinnissa muokkaamalla omia viestintäasetuksia ”Omilla sivuilla”.

5.2 Jäsen hyväksyy sen, että ELIXIA tai samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja, valokuvia ja maksutietoja) sekä Jäsenen käyttämiä ELIXIAn palveluita. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsentä ELIXIAn kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä toimii ELIXIA, jonka edustaja on toimitusjohtaja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät rekisteriselosteesta ELIXIAn internet-sivuilla.

Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että ELIXIA voi tallentaa Jäsenen harjoitushistoriaa. Harjoitushistorialla tarkoitetaan tietoa siitä, kuinka monta kertaa ja mille tunneille Jäsen on osallistunut eri ELIXIA-liikuntakeskuksissa, mitä palveluita tai tarjouksia Jäsen on hankkinut tai hyödyntänyt, onko Jäsen varannut etukäteen paikan ryhmäliikuntatunnille tai muuhun harjoitteluun sekä onko Jäsen osallistunut tai perunut osallistumisensa tunnille. Jäsenellä on aina oikeus tutustua harjoitushistoriaansa.

5.3 Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

5.4 Edellä esitetty Jäsenen suostumus Jäsentä koskevien tietojen (mukaan lukien harjoitushistoria) tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen ELIXIAn markkinoinnissa on voimassa Jäsensopimuksen voimassaoloajan sekä kuusi (6) kuukautta Jäsensopimuksen päättymisen jälkeen. Tämän tarkoituksena on tarjota Jäsenelle etuja, jotka perustuvat ELIXIA-jäsenyyteen.

6. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys (Jäädytys)

6.1 Jäsensopimuksen solminut Jäsen voi hakea ELIXIAlta jäsenyytensä jäädytystä (”Jäädytys”). Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana Jäsenen jäsenkortti on lukittu, eikä sillä pääse ELIXIA-keskuksiin. Jäädytys voidaan myöntää seuraavista, yllättävistä elämäntilanteen muutoksista: terveydelliset syyt, armeija, raskaus, ulkomaantyön komennus tai muutto paikkakunnalle, jossa ei ole ELIXIA-keskusta kohtuullisen matkan päässä. Jäädytyksen mahdollistavat perusteet on mainittu myös Jäädytystä koskevissa erityisehdoissa, jotka ovat löydettävissä ELIXIAn Internet-sivuilta www.elixia.fi.

6.2 Jäädytystä on haettava ELIXIAlta kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa kirjeitse tai ELIXIAn Internet-sivujen välityksellä. Hakemus on toimitettava ennen ns. jäädytyskauden alkua tai sairaustapauksissa välittömästi sairauden tai loukkaantumisen ilmettyä. Jäsen saa kirjallisen vastauksen Jäädytystä koskevaan hakemukseen 14 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos Jäsenen hakemus hyväksytään, Jäseneltä ei veloiteta Jäsenmaksuja ns. jäädytyskautta vastaavalta ajalta mutta Jäsenen sitoutumisaikaa pidennetään ns. jäädytyskautta vastaavalla ajalla.

7. Jäsensopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

7.1 Jäsenen nimenomaisesta ilmoituksesta määräaikainen Jäsensopimus voidaan sopia päättyväksi Jäsensopimukseen merkityn sitoutumisajan päättyessä irtisanomisajan ollessa (1) kokonainen kalenterikuukausi. Ellei Jäsen nimenomaisesti ilmoita toiveesta päättää määräaikainen Jäsensopimus sitoutumisajan päättyessä, jatkuu Jäsensopimus automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisaika lasketaan kaikissa sopimuksissa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

7.2 Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse ELIXIAn asiakaspalveluun (p. 010 309 92 14). Jäsenen tulee saada aina kirjallinen vahvistus jäsenyyden päättämisestä. Kirjallisesti tai sähköisesti tehtyyn irtisanomiseen Jäsen saa 14 päivän kuluessa kirjallisen vahvistuksen irtisanomisen rekisteröinnistä, tiedon viimeisen Jäsenmaksun eräpäivästä sekä Jäsensopimuksen päättymispäivästä. Mikäli Jäsen ei jostakin syystä ole saanut irtisanomisesta ELIXIAn kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa, tulee Jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä ELIXIAan asian selvittämiseksi.

7.3 Liittyessä ELIXIAn Jäseneksi on Jäsenellä poikkeuksellisesti oikeus päättää määräaikainen Jäsensopimus alkuperäisestä sitoutumisajasta riippumatta 14 päivän kuluessa Jäsensopimuksen voimaantulosta yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ilmoittamalla tästä kirjallisesti, sähköisesti tai henkilökohtaisesti ELIXIAan kohdan 7.2. mukaisesti. Irtisanottaessa sitova Jäsensopimus 14 päivän sisällä liittymisestä ELIXIA pidättää Jäseneltä (1) kuukautta vastaavan harjoittelumaksun. Etämyynnin kautta ostettu jäsenyys on mahdollista päättää 14 päivän sisällä jäsenyyden alkamisesta velotuksetta.

7.4. Irtisanottaessa Jäsensopimus on Jäsenellä oikeus harjoitella ja käyttää ELIXIAn palveluita Jäsensopimuksen mukaisesti Jäsensopimuksen irtisanomisajan loppuun. Jäsen sitoutuu Jäsensopimuksessa suorittamaan Jäsenmaksut vähintään Jäsensopimuksen voimassaoloajalta. Jäsen, joka on estynyt käyttämästä jäsenyyttään odottamattomista ja itsestä riippumattomista syistä, joita Jäsen ei ole voinut kohtuudella ennakoida Jäsensopimuksen solmimishetkellä (esimerkiksi pitkäaikaista sairautta), voi Jäsen kirjallisesti hakea ELIXIAlta jäsenyyden ennenaikaista päättämistä. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa kirjeitse tai ELIXIAn Internet-sivujen välityksellä. Jäsenyyden ennenaikaista päättämistä koskeva kirjallinen hakemus käsitellään kolmen (3) viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Se, ettei Jäsen ole pitkään aikaan käyttänyt Jäsensopimukseen perustuvia palveluita, ei ole peruste Jäsensopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen.

7.5 Jäsenen hankkiessa Jäsenyyteen kuuluvia palveluita (mm. lapsiparkki, erikoisryhmäliikuntatunnit) on Jäsenellä oikeus irtisanoa palvelu päättymään seuraavan täyden kalenterikuukauden loppuun. Jäsen voi tehdä muutoksia Jäsenyyteensä sitovan sopimusajan ollessa kesken.

7.6.1 ELIXIA on oikeutettu tekemään muutoksia jäsenmaksuihin / muihin maksuihin ja jäsensopimuksen ehtoihin. Lisäksi ELIXIAlla on oikeus siirtää jäsensopimus sekä siihen liittyvät maksusopimukset toiselle, samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

7.6.2 ELIXIA pidättää oikeuden voimassaolevien jäsensopimusten vuotuisiin hinnantarkistuksiin kuluttajahintaindeksin mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta. Muista muutoksista jäsenmaksuihin ELIXIA tiedottaa sähköpostilla/tekstiviestillä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua sen kuukauden viimeisestä päivästä lukien, jona muutoksesta on ilmoitettu.

7.6.3 ELIXIA pidättää oikeuden tehdä jäsensopimusten ehtoihin yleisiä muutoksia, jotka eivät liity hinnantarkistuksiin tai jäsenyyksien siirtämiseen toiselle, samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Tällaisista muutoksista ELIXIA tiedottaa sähköpostilla/tekstiviestillä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua sen kuukauden viimeisestä päivästä lukien, jona muutoksesta on ilmoitettu.

7.6.4 Mikäli ELIXIA tekee merkittäviä, jäsenen kannalta epäedullisia muutoksia, on jäsenellä oikeus irtisanoa jäsensopimus myös silloin, kun jäsensopimuksen mahdollinen sidonnaisuusaika on vielä kesken.

7.6.5 Kohdan 7.6.4. mukainen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, sähköisesti tai kirjeitse. Irtisanominen on toimitettava ELIXIAlle vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutosten voimaantuloa edellyttäen, että jäsentä on tiedotettu muutoksista vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa.

7.7 Jos määräaikaisen Jäsensopimuksen irtisanominen perustuu ELIXIAn tekemiin olennaisiin ja epäedullisiin Jäsensopimuksen muutoksiin ja jäsenyys päättyy tästä syystä jo ennen määräaikaiseen Jäsensopimukseen kirjatun sitoutumisajan päättymistä, ELIXIA palauttaa Jäsenelle mahdollisesti ennakolta maksetut Jäsenmaksut vähentämällä niistä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen kulun. Edellä esitetystä poiketen, liikuntamaksuseteleillä tehtyjä ennakkomaksuja ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.

7.8 ELIXIAlla on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, jos Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja tai ELIXIAn muuta ohjeistusta.

Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

• ELIXIAn jäsenmaksujen laiminlyönti.

• ELIXIAn turvallisuus- ja järjestysääntöjen rikkominen.

• ELIXIAn Jäsenelle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen.

• Henkilökohtaisen jäsenkortin luovuttaminen toiselle henkilölle.

8. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

8.1 Henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen säilyttämiseen ELIXIA-keskuksissa tulee Jäsenen käyttää omalla lukolla varustettua kaappia.

8.2 Jos Jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, ELIXIAlla on oikeus murtaa Jäsenen lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Jäsenen tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.

8.3 ELIXIA ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen ELIXIA -liikuntakeskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

9. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojenratkaisu

9.1 ELIXIA ei vastaa Jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista Jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan ELIXIAn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita ELIXIA ei ole voinut kohtuudella ennakoida, saati estää (ns. force majeure).

9.2 Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

9.3 Jäsenen ja ELIXIAn väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.